องค์การบริหารส่วนตำบลโนนห้อม call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
โนนห้อม
อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี
โทรศัพท์ : ๐ ๓๗๔๘ ๐๓๕๘

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนห้อม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี
image องค์การบริหารส่วนตำบลโนนห้อม
ขอเชิญชวนหน่วยงานและผู้ใช้บริการร่วมตอบแบบวัดการรับรู้ ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและภาษีป้าย ประจำปี 2566
ประชาสัมพันธ์ "เพิ่มเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ"
ขั้นตอนการยืมครุภัณฑ์
นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
สิทธิของผู้สูงอายุ
ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภา และนายก อบต. แล้วไปกากบาทในวันอาทิตย์ที่ 28 พ.ย. 2564 ✅กดที่นี่
ประหยัดพลังงาน องค์การบริหารส่วนตำบลโนนห้อม
 
info ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA)


camera_alt ภาพกิจกรรม
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
โครงการรณรงค์ส่งเสริมปลูกฝังจิตสำนึกการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในพื้นที่ตำบลโนนห้อม
โครงการพัฒนาศักยภาพคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ ประจำปีงบประมาณ 2566
โครงการฝึกอบรมการป้องกันระงับอัคคีภัยแก่เยาวชนในตำบลโนนห้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของบทบาทสตรีตำบลโนนห้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
โครงการ "รักษ์น้ำ รักป่า รักแผ่นดิน" เพื่อเฉลิมพระเกียรติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) เชิงปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
 
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลโนนห้อม เรื่อง โรคอุจจาระร่วง poll
เผยแพร่วันที่ : 2 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview32

chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp


× องค์การบริหารส่วนตำบลโนนห้อม