messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนห้อม call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
โนนห้อม
อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี
โทรศัพท์ : ๐ ๓๗๔๘ ๐๓๕๘

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนห้อม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี
account_box หัวหน้าส่วนราชการ
นายณัฐพร สุขสุวรรณ
หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 081-0275030
นายณัฐพร สุขสุวรรณ
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 081-0275030
นายรุ่งโรจน์ กลิ่นจันทร์
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
โทร : 089-2302717
นายรุ่งโรจน์ กลิ่นจันทร์
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 089-2302717
นางสาววรี พรมโคตร
หัวหน้าฝ่ายงานบริหารงานทั่วไป รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 085-3994477
นางสาววรี พรมโคตร
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
โทร : 085-3994477

× องค์การบริหารส่วนตำบลโนนห้อม