องค์การบริหารส่วนตำบลโนนห้อม call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
โนนห้อม
อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี
โทรศัพท์ : ๐ ๓๗๔๘ ๐๓๕๘

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนห้อม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
photo ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การลงทะเบียนรับเบี้ยยังพผู้สูงอายุปีงบประมาณ 2567 ช่วงที่ 2 ม.ค - ก.ย. 66
เผยแพร่วันที่ : 17 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน :
photo ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนขอรับสิทธิโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
เผยแพร่วันที่ : 16 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 3
photo ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ไข้เลือดออก ภัยร้ายใกล้ตัว
เผยแพร่วันที่ : 13 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 3
photo ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ด้วยคาถา 5ย.
เผยแพร่วันที่ : 12 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 3
photo ประชาสัมพันธ์ เรื่อง 10 อ. แนวทางการดูแลสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุ
เผยแพร่วันที่ : 11 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 6
photo การป้องกันโรคและภัยสุขภาพในช่วงฤดูหนาว
เผยแพร่วันที่ : 6 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 5
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนห้อม เรื่อง แจ้งการยื่นแบบขอใบอนุญาต และชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาต ประจำปี พ.ศ. 2566
เผยแพร่วันที่ : 3 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 1
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนห้อม เรื่อง แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี 2566
เผยแพร่วันที่ : 3 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 8
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนห้อม เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 13
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนห้อม เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 27
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนห้อม เรื่อง ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง จากเว็บไซต์ของกรมธนารักษ์ เพื่อใช้สำหรับคำนวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2566
เผยแพร่วันที่ : 2 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 7
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์การเผยแพร่องค์ความรู้จากงานสัมมนาทางวิชาการเพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้เกี่ยวกับการบริหารงานท้องถิ่น ระหว่างไทย-ญี่ปุ่น
เผยแพร่วันที่ : 2 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 7
insert_drive_file ประกาศบัญชีราคาประเมินสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2566-2569 ตามประกาศคณะกรรมการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐประจำจังหวัดปราจีนบุรี
เผยแพร่วันที่ : 2 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 9
photo ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการองค์การบริหารส่วนตำบลโนนห้อม
เผยแพร่วันที่ : 29 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 7
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนห้อม เรื่อง การชำระค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตและหนังสือรับรองการแจ้งตามกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต ประจำปี พ.ศ.2566 หนังสือรับรองการแจ้งและการให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย ประจำปี พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 18
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนห้อม เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 12
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การแจ้งเบาะแสการทุจริตของสำนักงาน ป.ป.ท.
เผยแพร่วันที่ : 23 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 10
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
เผยแพร่วันที่ : 11 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 7
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนห้อม เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 12
photo ประชาสัมพันธ์ขอเชิญชวนประชาชน เข้าร่วมประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 2 เพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของประชาชนภายในพื้นที่ ผู้มีส่วนได้เสียและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่มีต่อแนวคิด ผังทางเลือกและโครงการพัฒนาตามผังเมืองรวมเมืองปราจีนบุรี (ปรับปรุงครั้งที่ 3) poll
เผยแพร่วันที่ : 11 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 19
1 - 20 (ทั้งหมด 333 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17


× องค์การบริหารส่วนตำบลโนนห้อม