messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนห้อม call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
โนนห้อม
อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี
โทรศัพท์ : ๐ ๓๗๔๘ ๐๓๕๘

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนห้อม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี
check_circle วิสัยทัศน์และพันธกิจ
วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์ของท้องถิ่น (Vision)
“โนนห้อมน่าอยู่ เชิดชูเกษตรกรรม ส่งเสริมสังคมสิ่งแวดล้อม พร้อมอนุรักษศิลปวัฒนธรรม นำพัฒนาการเมืองการบริหาร ”
พันธกิจ
๑.พัฒนาคุณภาพชีวิตให้มีคุณภาพที่ดีขึ้น มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ๒.เสริมสร้างเศรษฐกิจชุมชนให้มีคุณภาพ มีความเป็นอยู่แบบพอเพียงยั่งยืนและมั่นคง ๓.ส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ การดูและรักษาที่สาธารณะประโยชน์ และการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น ๔.การบริหารจัดการด้วยความโปร่งใส ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาและตรวจสอบ

× องค์การบริหารส่วนตำบลโนนห้อม