องค์การบริหารส่วนตำบลโนนห้อม call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
โนนห้อม
อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี
โทรศัพท์ : ๐ ๓๗๔๘ ๐๓๕๘

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนห้อม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี
account_box สำนักปลัด
นายณัฐพร สุขสุวรรณ
หัวหน้าสำนักปลัด
นางสาวกาญจนา สายัญ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสาววิชุดา กมลอมรบุตร
นักทรัพยากรบุคคล
นางสาวสายฝน ยาพิลา
นักพัฒนาชุมชน
นางสาวกมลทิพย์ ปักธงชัย
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสาวสร้อยทอง ทิตสรรพพา
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล
นายอนุกูล เพ็ชรสังหาร
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายสัณฐิติ เอื้อการณ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
นายสมัย มั่นเครือ
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
นายสุวัฒน์ ดีสุวรรณ
พนักงานดับเพลิง
นายสมศักดิ์ ปักธงชัย
ภารโรง
นายชนัสฐพล สุวรรณเตมีย์
พนักงานขับรถยนต์
นางสาวน้ำเพชร คุ้มอุดมทรัพย์
คนงานทั่วไป
นางสาวปิยาภรณ์ ทองทศ
คนงานทั่วไป


× องค์การบริหารส่วนตำบลโนนห้อม