องค์การบริหารส่วนตำบลโนนห้อม call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
โนนห้อม
อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี
โทรศัพท์ : ๐ ๓๗๔๘ ๐๓๕๘

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนห้อม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี
camera_alt ภาพกิจกรรม
สำรวจการจัดทำถังขยะเปียกของครัวเรือนในเขตพื้นที่ อบต.โนนห้อม [29 มกราคม 2567]
โครงการบริหารจัดการระบบการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง และบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิง ( Long Term Care ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [24 พฤศจิกายน 2566]
โครงการฝึกอบรมเด็ก เยาวชน เพื่อป้องกันการจมน้ำของเด็กในพื้นที่ตำบลโนนห้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [15 กันยายน 2566]
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [22 สิงหาคม 2566]
โครงการรณรงค์การคัดแยกขยะ (ถังขยะเปียกลดโลกร้อน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [11 สิงหาคม 2566]
โครงการรณรงค์ส่งเสริมปลูกฝังจิตสำนึกการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในพื้นที่ตำบลโนนห้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [10 สิงหาคม 2566]
โครงการอบรมให้ความรู้ด้านระเบียบกฎหมายท้องถิ่นให้แก่คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์บริหารส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [25 กรกฎาคม 2566]
โครงการฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมประชาธิปไตยและการส่วนร่วมสำหรับเด็กและเยาวชนตำบลโนนห้อม ประจำปีงบประมาณ 2566 [20 กรกฎาคม 2566]
โครงการพัฒนาศักยภาพคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ ประจำปีงบประมาณ 2566 [10 กรกฎาคม 2566]
โครงการฝึกอบรมการป้องกันระงับอัคคีภัยแก่เยาวชนในตำบลโนนห้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [30 มิถุนายน 2566]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1 - 10 (ทั้งหมด 121 รายการ)


× องค์การบริหารส่วนตำบลโนนห้อม