messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนห้อม call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
โนนห้อม
อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี
โทรศัพท์ : ๐ ๓๗๔๘ ๐๓๕๘

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนห้อม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี
insert_drive_file ข้อมูลพื้นฐาน
ด้านกายภาพ

ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือตำบล
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนห้อมตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของอำเภอเมืองปราจีนบุรี ห่างจากที่ว่าการอำเภอเมืองปราจีนบุรี ประมาณ ๑๓ กิโลเมตร ห่างจากศูนย์ราชการจังหวัดปราจีนบุรี ประมาณ ๑๗ กิโลเมตร ห่างจากกรุงเทพมหานคร ประมาณ ๑๕๒ กิโลเมตร มีถนนสายหลัก ได้แก่ สาย ๓๓ ถนนสุวรรณศร มีถนนเชื่อมต่อระหว่างหมู่บ้านสายหลัก จำนวน ๒ สาย ได้แก่ ๑.สายม่วงแฝก – ดงคุย เป็นถนนลาดยาง ๒.สายบ้านดงยาง – บ้านทุ่งไม้ค้าง เป็นถนนลาดยาง มีพื้นที่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโนนห้อมประมาณ ๒๕.๐๙๓ ตารางกิโลเมตร (๑๕,๖๘๓.๕ ไร่ ) ทิศเหนือ ติดต่อกับ เทศบาลตำบลโพธิ์งาม อำเภอประจันตคาม และองค์การบริหารส่วนตำบลดงขี้เหล็ก อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี ทิศใต้ ติดต่อกับ เทศบาลตำบลโคกมะกอก อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี ทิศตะวันออก ติดต่อกับ เทศบาลตำบลโพธิ์งาม อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี ทิศตะวันตก ติดต่อกับองค์การบริหารส่วนตำบลดงขี้เหล็ก อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี ลักษณะภูมิประเทศและภูมิอากาศ ส่วนบนเป็นที่เนิน และส่วนล่างเป็นที่ราบ เหมาะสำหรับทำไร่ ทำสวน เลี้ยงสัตว์ ภูมิอากาศ แบ่งออกเป็น สามฤดู -ช่วงเดือนพฤษภาคม ถึง กันยายน จะอยู่ในช่วง ฤดูฝน -ช่วงเดือนตุลาคม ถึง เดือนธันวาคม จะอยู่ในช่วง ฤดูหนาว -ช่วงเดือนมกราคม ถึง เดือน เมษายน จะอยู่ในช่วงฤดูร้อน
สภาพทางสังคม,การสาธารณสุข

ข้อมูล
สภาพทางสังคม 1.โรงเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 2 แห่ง - โรงเรียนวัดประชาวาส ตั้งอยู่หมู่ที่ 7 - โรงเรียนวัดทุ่งตะลุมพุก ตั้งอยู่หมู่ที่ 12 2.โรงเรียนระดับมัธยมศึกษา จำนวน 1 แห่ง -โรงเรียนวัดประสาธน์รังสรรค์ ตั้งอยู่หมู่ที่ 4 3.ศูนย์เด็กเล็ก จำนวน 1 แห่ง สังกัดกรมศาสนา -ศูนย์เด็กเล็กวัดประชาวาส ตั้งอยู่หมู่ที่ 7 การสาธารณสุข - มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จำนวน 2 แห่ง คือ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านทุ่งตะลุมพุก และ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนห้อม - ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ - มีวัดเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโนนห้อม จำนวน 4 วัด ได้แก่ 1. วัดประชาวาส หมู่ที่ 7 2. วัดทุ่งไม้ค้าง หมู่ที่ 9 3. วัดสุวรรณวิทยาราม หมู่ที่ 10 4. วัดทุ่งตะลุมพุก หมู่ที่ 12
ประชากรด้านการเมืองการปกครอง

ข้อมูล
ด้านการเมืองการปกครอง แบ่งเขตเป็นหมู่บ้าน จำนวน ๘ หมู่บ้าน ๑.หมู่ที่ ๔ บ้านโนนห้อม ๒.หมู่ที่ ๕ บ้านฟากห้วย ๓.หมู่ที่ ๖ บ้านเหล่าบุตร ๔.หมู่ที่ ๗ บ้านดงยาง ๕.หมู่ที่ ๘ บ้านขอม ๖.หมู่ที่ ๙ บ้านทุ่งไม้ค้าง ๗.หมู่ที่ ๑๐ บ้านม่วงแฝก ๘.หมู่ที่ ๑๒ บ้านทุ่งตะลุมพุก จำนวนหมู่บ้านบางส่วนอยู่ในเขตเทศบาลตำบลโคกมะกอก ๑. หมู่ที่ ๔ บ้านโนนห้อม ๒. หมู่ที่ ๗ บ้านดงยาง

× องค์การบริหารส่วนตำบลโนนห้อม