องค์การบริหารส่วนตำบลโนนห้อม call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
โนนห้อม
อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี
โทรศัพท์ : ๐ ๓๗๔๘ ๐๓๕๘

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนห้อม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี
folder องค์กรแห่งการเรียนรู้
insert_drive_file ประกาศ ก.อบต.จ. เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปีสำหรับพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างและพนักงานจ้างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 18
photo ระบบลูกโซ่ความเย็น ( Cold chain system ) สำหรับวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนห้อม poll
เผยแพร่วันที่ : 19 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 34
insert_drive_file แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนห้อม พ.ศ. 2564-2570 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 42
insert_drive_file คู่มือ การเข้ารับบริการและการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล สิทธิสวัสดิการพนักงานส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 57
insert_drive_file คู่มือการดูแลตัวเองสำหรับผู้พิการ ป้องกันเชื้อโรคโคโรน่า 2019 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 42
insert_drive_file การกำหนดกลุ่มงานที่เกื้อกูลกัน poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 113
insert_drive_file แนวทางการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 118
insert_drive_file ประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 121
insert_drive_file แผ่นพับเจตนารมย์ปปช. poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 131
insert_drive_file แผ่นพับทุจริตปปช.องค์กร poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 122
insert_drive_file แผ่นพับปปช.การรับทรัพย์สิน poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 122
insert_drive_file แผ่นพับปปชคอร์รัปชั่น poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 112
insert_drive_file แผ่นพับร้องทุกข์ สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์ poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 116
insert_drive_file พรบ.ว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาฯ poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 104
insert_drive_file พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยค่าเช่าบ้านฉบับที่ 5 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 110
insert_drive_file ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการลาของผู้บริหารท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 106
insert_drive_file ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านฯ ฉบับที่ 4 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 122
insert_drive_file ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลฯ ฉ.2 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 116
insert_drive_file หลักเกณฑ์การเบิกค่ายาในบัญชียาหลักแห่งชาติ poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 116
insert_drive_file หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการจ่ายเงินช่วยเหลือพิเศษฯ poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 129
1 - 20 (ทั้งหมด 24 รายการ) 1 2