องค์การบริหารส่วนตำบลโนนห้อม call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
โนนห้อม
อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี
โทรศัพท์ : ๐ ๓๗๔๘ ๐๓๕๘

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนห้อม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี ๒๕๐๐๐ โทร : 037-480358 โทรสาร : 037-480359

บุคลากรภายใน
ปลัด อบต.
ส.อ.ดร.สง่า ไกรสิงห์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 081-9019138
ส.อ.ดร.สง่า ไกรสิงห์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 081-9019138
folder หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
insert_drive_file ประกาศก.จ.ก.ท.จ.และก.อบต.เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือกกรณีพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน พ.ศ.2563
เผยแพร่วันที่ : 11 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4 |
insert_drive_file นโยบายและกลยุทธ์ด้านการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคลากร ประจำปี 2564-2566
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4 |
insert_drive_file การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 6 |
insert_drive_file การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร
เผยแพร่วันที่ : 25 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4 |
insert_drive_file ประกาศก.อบต.จ.ปราจีนบุรีเรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563
เผยแพร่วันที่ : 2 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4 |
insert_drive_file ประกาศก.จ.จ. ก.ท.จ.เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับหลักเณฑ์และวิธีประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล (ฉบับที่2) พ.ศ.2563
เผยแพร่วันที่ : 9 มีนาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4 |
insert_drive_file ประกาศ กอบต.จังวหวัดปราจีนบุรี เรื่องมาตรฐาทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการักษาวินัยและการดำเนินการทางวินัยพ.ศ.2562
เผยแพร่วันที่ : 31 มกราคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4 |
insert_drive_file การพัฒนาบุคลากร (รายงานผลการอบรม)
เผยแพร่วันที่ : 24 มกราคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4 |
insert_drive_file ประกาศ ก.ถ.เรื่องกำหนดมาตรฐานกลางบริหารงานบุคคล
เผยแพร่วันที่ : 25 สิงหาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4 |
insert_drive_file ประกาศ ก.ถ.เรื่องกำหนดมาตรฐานกลางบริหารงานบุคคล
เผยแพร่วันที่ : 25 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 6 |
insert_drive_file ประกาศ ก.จ.ก.ท.และก.อบต.เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือกการบรรจุและแต่งตั้งการย้าย การโอนการรับโอน การเลือนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน(ฉบับที่ 7)พ.ศ.2562
เผยแพร่วันที่ : 13 พฤษภาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 5 |
insert_drive_file ประกาศกอบต.เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน พ.ศ.(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2562
เผยแพร่วันที่ : 28 มกราคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4 |
insert_drive_file การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤศจิกายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 5 |
insert_drive_file การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤศจิกายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 6 |
insert_drive_file ประกาศกอบต.เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน พ.ศ.2560
เผยแพร่วันที่ : 29 มิถุนายน 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4 |
insert_drive_file มารฐานเกี่ยวทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัย พ.ศ.2558
เผยแพร่วันที่ : 25 ธันวาคม 2558 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4 |
insert_drive_file ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล พ.ศ.2558
เผยแพร่วันที่ : 25 ธันวาคม 2558 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4 |
insert_drive_file ประกาศกจ.ก.ท.และก.อบต.เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่่วนตำบล พ.ศ.2558
เผยแพร่วันที่ : 25 ธันวาคม 2558 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4 |
insert_drive_file ประกาศ ก.ถ.เรื่องกำหนดมาตรฐานกลางบริหารงานบุคคล
เผยแพร่วันที่ : 25 มิถุนายน 2558 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4 |
insert_drive_file ประกาศก.ถ.เรื่องกำหนดหลักสูตรการพัฒนาและปฐมนิเทศข้าราชการหรือำนักงานส่วนท้องถิ่น
เผยแพร่วันที่ : 18 สิงหาคม 2557 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4 |
1 - 20 (ทั้งหมด 20 รายการ) 1
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
ส.อ.ดร.สง่า ไกรสิงห์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนห้อม ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนห้อม
โทร : 081-9019138
ส.อ.ดร.สง่า ไกรสิงห์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนห้อม ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนห้อม
โทร : 081-9019138
แบบสำรวจและแบบสอบถามสำหรับเจ้าหน้าที่

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 30