ชื่อเรื่อง : ซื้อ๑.จัดซื้อสื่อการเรียนการสอน จำนวน ๒๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง