ชื่อเรื่อง : ซื้อ๑.วัสุดงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง