ชื่อเรื่อง : ซื้อ๑.ซื้อวัสดุฝึกปฏิบัติสร้างกรงแยกขยะ ตามโครงการรณรงค์ส่งเสริมปลูกจิตสำนึกการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในพื้นที่ตำบลโนนห้อม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง