ชื่อเรื่อง : ซื้อ๑.จัดซื้อวัสดุกีฬาตามโครงการสนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์กีฬา องค์การบริหารส่วนตำบลโนนห้อม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง