องค์การบริหารส่วนตำบลโนนห้อม call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
โนนห้อม
อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี
โทรศัพท์ : ๐ ๓๗๔๘ ๐๓๕๘

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนห้อม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี ๒๕๐๐๐ โทร : 037-480358 โทรสาร : 037-480359

บุคลากรภายใน
ปลัด อบต.
ส.อ.ดร.สง่า ไกรสิงห์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 081-9019138
ส.อ.ดร.สง่า ไกรสิงห์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 081-9019138
กิจกรรมโครงการผู้พิการจิตใจสดใส ร่างกายเเข็งแรง ปีงบประมาณ 2564 (6 ภาพ)
รายละเอียด : ความพิการ เป็นสถานะทางสุขภาพอยางหนึ่ง ซึ่งแสดงออกมาในลักษณะของการสูญเสียความสามารถในการทำกิจกรรมต่าง ๆ ในการดำรงชีวิตในสังคม ซึ่งเป็นผลมาจากปัญหาสุขภาพ เช่น การเจ็บป่วย การได้รับบาดเจ็บในกระบวนการฟื้นฟูสมรรถภาพอาจประกับด้วยการใช้วิธีต่าง ๆ ทั้งร่างกาย และจิตใจ จิตใจ เศรษฐกิจ และสังคม ตลอดจนการจัดหาและการให้บริการอุปกรณ์เครื่องช่วยคนพิการ เพื่อสนับสนุนการดำรงชีวิตและการเสริมสร้างสมรรถภาพหรือการเสริมสร้างความสามารถของคนพิการ เนื่องจากความพิการได้ส่งผลต่อชีวิตประจำวันคือผู้พิการไม่สามารถปฏิบัติกิจวัตรประจำวันได้เองทั้งหมดทำให้ต้องอยู่ในภาวะพึ่งพิง/ผู้ดูแล ครอบครัวถือเป็นองค์ประกอบพื้นฐานส่วนหนึ่งที่ร่วมกันดูแลคนพิการ ดังนั้น การให้ความรู้ความเข้าใจ การดูแลผู้ป่วยพิการทั้งทางร่างกาย และจิตใจแก่ครอบครัวหรือผู้ดูแลจะช่วยในการจัดการปัญหาสุขภาพของผู้ป่วยดีขึ้น และผู้พิการก็มีความสุขที่ได้มีญาติดูแลอย่างใกล้ชิด ซึ่งแสดงถึงการไม่ถูกทอดทิ้ง รวมทั้งเป็นการเสริมพลังแก่ครอบครัว และผู้ดูแลด้วย โดยเฉพาะในปัจจุบันจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่กำลังส่งผลกระทบในวงกว้าง องค์การบริหารส่วนตำบลโนนห้อม มีความห่วงใยคนพิการ ซึ่งถือเป็นกลุ่มเปราะบางและมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อได้ง่าย การแพร่ระบาดของโควิด-19 นั้นนอกจากจะส่งผลต่อสุขภาพร่างกายแล้ว ยังส่งผลกระทบต่อสุขภาพจิตของประชาชนอีกด้วย ไม่ว่าจะเป็นความตื่นกลัว ความวิตกกังวลการติดเชื้อ ซึ่งเกิดจากการขาดความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตัวที่ถูกต้อง หรือไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลที่ถูกต้องได้ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนห้อม ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการเข้าถึงข้อมูลการปฏิบัติตัว และการเฝ้าระวังตัวเองของผู้พิการในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 จึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้พิการจิตใจสดใส ร่างกายแข็งแรงในตำบลโนนห้อม ในรูปแบบการให้องค์ความรู้เป็นคู่มือในการปฏิบัติตัวแจกจ่ายให้กับผู้พิการในตำบลโนนห้อม เพื่อให้ผู้พิการปลอดภัยจากไวรัสโควิด-19
ผู้โพส : admin
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
ส.อ.ดร.สง่า ไกรสิงห์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนห้อม ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนห้อม
โทร : 081-9019138
ส.อ.ดร.สง่า ไกรสิงห์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนห้อม ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนห้อม
โทร : 081-9019138
แบบสำรวจและแบบสอบถามสำหรับเจ้าหน้าที่

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 106